Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku jest dniem rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w treści niniejszego pisma Rozporządzenie lub RODO).

Rozporządzenie wprowadza szereg zasadniczych zmian w ochronie danych osobowych. Do stosowania  regulacji  przewidzianych  w  tym  dokumencie  zobowiązane  są  wszelkie  podmioty zarejestrowane  i  funkcjonujące  na  terenie  Unii  Europejskiej,  z  wyłączeniem nieprowadzących działalności gospodarczej osób fizycznych.

Rozporządzenie nakłada  na  podmioty  zbierające  dane  osobowe  obowiązki,  w  tym  obowiązek informacyjny, tj. udzielenie przez administratora danych osobowych podmiotom danych określonych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Realizując ten obowiązek, przekazuję Państwu poniższe informacje.

 Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Twoje Biuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa 

adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 17/19 lok. 133.

Numer KRS: 0000806574: NIP: 5213878019; REGON: 384491865

 (dalej w treści niniejszego pisma Administrator lub My). 

Dane kontaktowe do kontaktów sprawach dotyczących danych osobowych:  

e-mail: ado@twojebiuro.waw.pl 

telefon stacjonarny: 22-843-96-87 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17)

Sposób pozyskania Państwa danych osobowych 

Przetwarzane dane osobowe uzyskaliśmy w wyniku zlecenia nam świadczenia na Państwa rzecz usług. Przy przekazywaniu  zlecenia  otrzymaliśmy od Państwa część lub wszystkie z wymienionych niżej danych osobowych: 

• w przypadku umowy zawartej pomiędzy nami a osobą fizyczną, w tym osobą prowadzącą  działalność gospodarczą indywidualnie czy też w formie spółki cywilnej: 

•  imiona i nazwiska, 

•  imiona rodziców, 

•  adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, 

•  numery PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, 

•  dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail. 

• w przypadku umowy zawartej pomiędzy nami a osobami prawnymi (spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami) dane osobowe osób wchodzących w skład organów podmiotów: członków zarządu, rad nadzorczych, wspólników i udziałowców, prokurentów oraz pełnomocników, obejmujące całość lub część z wymienionych niżej  danych tych osób:   

•  imiona i nazwiska, 

•  imiona rodziców, 

•  adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, 

•  numery PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, 

•  dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail. 

 Cel i podstawa prawna  

przetwarzania zgromadzonych danych osobowych 

 Zgromadzone przez nas dane osobowe niezbędne są do prawidłowego realizowania spoczywających na nas obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy, w tym przede wszystkim: 

• realizowania spoczywających na  nas obowiązków przewidzianych w zleconych  nam  przez Państwa usługach, 

• prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych. 

 Dane osobowe przetwarzane są przez nas również w celu realizacji naszych  prawnie  uzasadnionych interesów, którymi między innymi są: 

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, 

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia  rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), 

• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, 

• spełnienie nałożonych na nas przepisami prawa obowiązków. 

Wskazane wyżej cele upoważniają nas do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.  Jeśli nie udostępnią Państwo danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez nas zgodnie  z  naszymi  procedurami  lub  przepisami  prawa,  nie  będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub nie wykonamy określonej czynności. 

 Państwa uprawnienia wobec przetwarzania przez nas  

Państwa danych osobowych  

Zapewniamy,  iż  respektujemy  wszystkie  Państwa  uprawnienia  wynikające  z  obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, w tym RODO. Uprawnienia te obejmują przede wszystkim: 

• prawo do dostępu, żądania sprostowania  oraz  usunięcia  danych,  ograniczenia  ich przetwarzania czy też przeniesienia,  

• prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Uprawnienia mogą być wykorzystane, gdy: 

• dane są nieprawidłowe lub niekompletne,  

• dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, 

• dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Informujemy, iż między innymi w  celu  tzw.  Rozliczalności oraz  w przypadkach w których przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania Państwa danych (na przykład przepisy ustawy o rachunkowości,  czy  też  ustaw  podatkowych, ustawy o przeciwdziałaniu  praniu  pieniędzy  oraz finansowaniu  terroryzmu)  lub udzielają nam prawa do odmowy,  nie będziemy mogli zrealizować żądań dotyczących całkowitego usunięcia Państwa danych osobowych.  

 Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały przez nas zebrane i są przetwarzane,  w tym przede wszystkim od przepisów prawa.  

Dane przetwarzamy: 

• przez czas obowiązywania łączącej nas umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń  wynikających  z  umowy  oraz  terminów  przetwarzania  danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego); 

• przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku –  przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa. Jeżeli przepisy nie wymagają dalszego przetwarzania danych, dane usuwane są przez  nas  bez zbędnej zwłoki. 

• po wygaśnięciu  umowy  dane  osobowe  przekazane  nam  przy  zawarciu  i  realizacji  umowy przechowywane są w formie dokumentu papierowego (zarchiwizowana umowa i dokumenty do niej dołączone) przez okres 10 lat,  chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania  (np.  przepisy  prawa  podatkowego).  Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od  dnia  prawomocnego  zakończenia  sporu,  a  w  przypadku  wielu  postępowań prawomocnego zakończenia  ostatniego  z  nich  –  bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. 

 Komu możemy przekazać Państwa dane?  

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem: 

• powierzenia przetwarzania Państwa danych podmiotom, z których usług korzystamy przy realizacji wynikających z wiążącej nas z Państwem umowy. Dotyczy to przede wszystkim: 

• dostawcy programu księgowego, 

• dostawcy programu do obsługi tzw. „Biura Wirtualnego”, 

•  dostawcy usług elektronicznych w postaci serwera poczty elektronicznej, 

•  dostawców usług pocztowych i kurierskich w zakresie udostępniania Państwa danych adresowych przy nadawaniu przesyłek. 

• naszym podwykonawcom w zakresie zleconych im usług. 

• przypadków nałożonego na nas obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, udostępnienia Państwa danych uprawnionym organom, na przykład: 

•  organom administracji celno-skarbowej, 

• organom wymiaru sprawiedliwości, 

•  organom egzekucyjnym, 

• organom ścigania.  

• w  przypadku  realizacji  przysługujących  nam  wobec  Państwa  uprawnień,  przekazywać możemy Państwa dane miedzy innymi do: 

•  podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną (np. adwokaci, radcowie prawni), 

•  podmiotów świadczących pomoc w odzyskiwaniu naszych należności (np. kancelarie windykacyjne), 

• podmiotów świadczących, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, usługi  w zakresie udostępniania  i wymiany informacji gospodarczych (np. rejestry dłużników i zobowiązań). 

 Informacje dodatkowe 

 

➢ Przetwarzając  dane  osobowe  nie przekazujemy danych do państw  spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

➢ Nie przetwarzamy danych w  sposób  zautomatyzowany  (w  tym  w  formie profilowania). 

➢ Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w zakresie  danych  osobowych  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych w Warszawie. 

➢ Prawa, które przewiduje Rozporządzenie, w szczególności prawo do uzyskania  kopii danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych,  może być  realizowane od  25  maja  2018  roku,  czyli  od  rozpoczęcia stosowania  Rozporządzenia  – na  zasadach  określonych  Rozporządzeniem  oraz zgodnych z innymi przepisami prawa. 

➢ Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Państwa żadnego działania. 

Informacja RODO Sp.K.